دانشگاه رضوی،انتقاد،اصلاح،رشدفردی اجتماعی

۱۴۰۰-۱۲-۱۷
عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مقوله نقد و نقدپذیری را یکی از لوازم پایدار اخلاقی و زیربناهای اساسی در جهت رشد فردی و اجتماعی عنوان کرد.