کانون های فرهنگی

 

کانونهای فرهنگی دانشجویان

در صورت وجود حداقل 3 کانون در دانشگاه، مدیر فرهنگی موظف است حداکثر ظرف یکماه نسبت به تشکیل شورای هماهنگی کانونها، اقدام نمایند. دبیران کانونهای موجود در اولین جلسه این شورا 3 نفر از دانشجویان، فارغ التحصیلان و یا کارشناسان (دارای حداقل مدرک کارشناسی) دانشگاه را که دارای سوابق برجسته و ارزنده ای در حوزه فعالیتهای فرهنگی می باشند، به مدیریت فرهنگی دانشگاه معرفی می نمایند و مدیر فرهنگی یک نفر از ایشان را برای مدت یکسال به سمت دبیر شورای هماهنگی کانونها منصوب میکند.

وظایف شورای فرهنگی دانشجویان به شرح زیر می باشد:

 – ایجاد هماهنگی بین کانونهای دانشگاه و برنامه ریزی جهت فعالیتهای مشترک میان کانونهای مختلف دانشگاه؛

 – تدوین سیاستها، اولویتها و برنامه های کلی کانونها و تعیین میزان اعتبارات مورد نیاز کانونها و ارائه پیشنهادات به مدیریت فرهنگی دانشگاه؛

–  نظارت بر عملکرد کانونها از جهت مطابقت و مصوبات و برنامه های اجرایی با آیین نامه و مقررات کانون و رسیدگی به تخلفات کانونها مطابق این آیین نامه؛

–  ایجاد تسهیلات لازم جهت برقراری ارتباط کانونهای دانشگاه با سایر نهادهای فرهنگی و دانشجویی داخل و خارج دانشگاه؛

شورای هماهنگی کانونها هر ماه حداقل یک جلسه برگزار خواهد کرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت داشته و مصوبات آن با رای اکثریت حاضرین معتبر است.

مصوبات شورای هماهنگی کانونها پس از تایید مدیریت فرهنگی دانشگاه لازم الاجراست. مدیریت فرهنگی موظف است نظرات خود را در مورد مصوبات ظرف حداکثر یک هفته به دبیر شورا اعلام نمایند. در صورت رد مصوبه ای، دلایل رد باید حداکثر ظرف 15 روز به طور مستند و مستدل به شورای هماهنگی کانونها ارائه شود. پس از بررسیهای لازم در صورت عدم توافق، موضوع به شورای فرهنگی دانشگاه جهت حل اختلاف ارجاع میشود. شورای فرهنگی دانشگاه موظف است ظرف حداکثر 1 ماه رای نهایی را صادر نماید.

کلیه مکاتبات شورای هماهنگی کانونها با امضای دبیر آن معتبر می باشد.

جناب آقای علی دائمی

دبیر محترم کانون هنر و رسانه

جناب آقای محمدعلی حاتمی

دبیر محترم کانون غرب شناسی

http://192.168.150.141/shares/ShowPic.php?PhotoID=7648

جناب آقای امیرحسین مزیدی

دبیر محترم کرسی‌های آزاد اندیشی

جناب آقای محمدرضا امیری

دبیر محترم کانون طب اسلامی

http://192.168.150.141/shares/ShowPic.php?PhotoID=7165

جناب آقای سیدعلی حسینی ابراهیم‌زاده

دبیر محترم کانون مهدویت

http://192.168.150.141/shares/ShowPic.php?PhotoID=7478

جناب آقای اسماعیل فرصتی جویباری

دبیر محترم کانون قرآن و عترت

http://192.168.150.141/shares/ShowPic.php?PhotoID=6535