۱۳۹۲-۰۸-۰۸

اداره امور اداری و رفاه کارکنان

الیاس بخشی
رئیس اداره امور اداری و رفاه کارکنان
الیاس بخشی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 05132236214
پست الکترونیکی: 
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،  ساختمان شماره 2
 

    

اهم فعالیتها
 
  •  انجام امور مربوط به احکام پرسنل، هیأت علمى، نیروهاى حق‏ التدریسی، قراردادى و پروژه‏ اى دانشگاه.
  •  رسیدگى به فرمهاى پرشده استخدامى و احراز صحت پاسخهای آنها.
  •  رسیدگى به تقاضاهاى واصله مربوط به استخدام، تبدیل وضعیت، ارتقاء، بازنشستگى و برقرارى حقوق بازنشستگى.
  •  همکارى و نظارت بر انجام امور مربوط به تعاونی، بیمه و رفاه کارکنان.
  •  انجام مطالعات لازم در مواردى از قبیل تشکیلات و روشها، آموزش، طبقه ‏بندى مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم.
  •  تهیه و تدوین بودجه پیشنهادى پرسنل به صورت سالانه با توجه به دستوالعمل‏هاى بودجه‏ اى آستان‏ قدس رضوى.
  •  برنامه‏ ریزى و انجام امور مختلف کارگزینى.
  •  اجراى خط مشى تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهاى مورد نظر.
  •  تهیه دستورالعمل‏هاى لازم مربوط به امور ارزشیابى و رتبه‏ بندى کارکنان بر اساس مقررات کشوری و آستان‏قدس رضوى.
  •  شرکت در جلسات و کمیسیونهاى مختلف.
 •  نظارت بر عملکرد کارگزین‏ها و سایر پرسنل دوایر ذیربط جهت انجام امور مربوط به امور ادارى و رفاه.  
کارشناسان و متصدیان    
 
 
مشخصات
شرح وظایف
حسن پدرامی فر
سمت: متصدی امور دفتری و بایگانی
تحصیلات: دیپلم
تلفن تماس: 244 - 05132218990
پست الکترونیکی:
 
 ثبت و کدگذارى و اندیکس کلیه نامه ‏ها و مدارک
 ثبت اسناد و سوابق مربوط به پرونده‏ هاى پرسنلى
 تحویل و کنترل کلیه نامه‏ هاى وارده و صادره، مرخصی‏ها، مأموریت‏ها و بخشنامه ‏ها
 ثبت رایانه ای  نامه ‏ها
 تفکیک نامه ‏هاى وارده و صادره و ارجاع آن به واحدهاى مربوطه بر اساس نظر مافوق
تکثیر نامه ‏ها و دستورالعمل‏ها
انجام کلیه مراحل پستى نامه ‏ها تا تحویل به مأمور پست
ثبت نامه‏ ها در دفاتر ارسال و مراسلات
تحویل و ارسال نامه‏ هاى محرمانه طبق ضوابط مربوطه
نظارت و سرپرستى نگهدارى نامه ‏ها، اسناد و پرونده ‏ها مطابق مقررات
تهیه فهرست مربوط مدارک بایگانی بر اساس روش تعیین شده
تحویل پرونده‏هاى مختومه به بایگانى راکد مطابق مقررات با اجازه مقام مافوق
 صورت‏ بردارى، طبقه ‏بندى، کدگذارى و بایگانى پرونده‏ ها طبق دستورالعملها و نیاز دانشگاه
 
سمت: کارشناس امور اداری
تحصیلات:  کارشناسی
تلفن تماس: 244 - 05132218990
پست الکترونیکی:
 
 
 تهیه پیش ‏نویس مکاتبات مربوط به امور رفاهى کارکنان و اساتید
 امور مربوط به تعاونى مصرف، مسکن و امور بیمه‏ هاى کارکنان و کمک‏هاى غیر نقدى
 مطالعه قوانین و بخشنامه ‏هاى امور رفاهى و اجراى آن با هماهنگى مقام مافوق
 تهیه گزارشات و تکمیل فرمهاى آمارى، لیست‏ها
 تهیه و تنظیم پیش‏نویس قراردادهاى امور رفاهى ویژه اساتید هیأت علمى و کارکنان
 تعویض یا تمدید دفترچه های بیمه کارکنان
 دریافت خسارت کارکنان ( بیمه های مکمل)
 معرفی دانشجویان به بیمه ایران جهت دریافت خسارت ( بیمه عمر و حوادث)
مکاتبه جهت صدور کارت پارکینگ یا شارژ آن برای متقاضیان
 تحویل مدارک مربوط به جایزه ممتازین، کمک هزینه تحصیل، کمک هزینه ازدواج یا فوت
 ثبت نام و تنظیم مسافرت تابستانی کارکنان
حسن بخشی
سمت:  کارگزین امور پرسنلی
تحصیلات: کارشناسی
تلفن تماس: 277 - 05132218990
پست الکترونیکی:
  
 
 تهیه پیش ‏نویس احکام کارگزینى، مرخصى، مأموریت‏ها و قراردادها و مکاتبات به پرسنل
امور تبدیل وضعیت استخدام کارکنان، ارتقاء گروه، بازنشستگى
 تهیه ضوابط و دستورالعمل‏هاى مربوط به استخدام کارکنان
 مطالعه قوانین و مقررات استخدامى کارکنان واجراى آن با هماهنگى مقام مافوق
تهیه و تکمیل فرمهاى آمارى و تهیه گزارشات لازم
انجام امور مربوط به ارزشیابى کارکنان و رتبه‏بندى آنان با توجه به دستورالعمل‏هاى مربوطه
تهیه ضوابط و دستور العمل های مربوط به حقوق و مزایای سالانه کارکنان پس از ابلاغ توسط کمیته نظام هماهنگ پرداخت آستان قدس رضوی
 محاسبه پاداش سنوات خدمت کارکنان و ذخیر مانده مرخصیهای کارکنان در پایان سال
محمد جواد کمیلی
سمت: مسئول دبیرخانه
تحصیلات: کارشناسی
تلفن تماس: 262 - 05132218990
پست الکترونیکی:
  
 
نظارت و حفظ و نگهدارى اسناد و مدارک و نامه‏ هاى وارده و صادره
 حفظ و نگهدارى اسناد، مدارک، پرونده ‏هاى پرسنلى و مهرهاى دانشگاه
 نظارت بر امور تایپ، تکثیر و بایگانى و همچنین ثبت نامه ‏ها
 ارجاع نامه ‏ها به افراد و واحدهاى اقدام کننده و پیگیرى آنها
تهیه گزارشات و آمارهاى مورد نیاز
تهیه و تدوین دستورالعمل‏هاى مربوط به امور بایگانى و ثبت نامه ‏ها جهت اجرا طبق مقررات
تهیه صورت مایحتاج ادارى کارکنان دبیرخانه و تدارک و توزیع آنها
نظارت بر دستگاه حضور و غیاب کارکنان و ضبط ورود و خروج در هنگام بروز اشکال فنی
ثبت و محاسبه مرخصیها و مأموریتهای کارکنان توسط دستگاه کاردتکس
تهیه لیست اضافه کاری حوزه های مختلف بصورت ماهیانه
محاسبه ساعات کاری کارکنان شرکت همیاران بصورت ماهیانه
صدور احکام ماموریت کارکنان و اساتید
تحویل مدارک دانشجویان متاهل و معرفی به امور مالی جهت برقراری جیره غیر نقدی
 معرفی دانشجویان به موسسه درمانی آستان قدس رضوی
 حسن بخشی
سمت: کارگزین اعضای هیئت علمی 
تحصیلات: کارشناسی
تلفن تماس: 277 - 05132218990
پست الکترونیکی:
  
 تهیه احکام کارگزینى، قراردادها، مرخصی‏ها و مأموریت‏ها و مکاتبات هیأت علمى
امور مربوط به ارتقاء پایه و مرتبه علمى اعضاء علمى با هماهنگى مقام مافوق
 امور مربوط به تبدیل وضعیت استخدامى، بازنشستگى اعضاى هیأت علمى
 تهیه ضوابط و دستورالعمل‏هاى مربوط به اعضاى هیأت علمى
 مطالعه قوانین و مقررات استخدامى هیأت علمى و اجراى آن با هماهنگى مقام مافوق
 تهیه و تکمیل فرمهاى آمارى و تهیه گزارشات لازم
 انجام امور ارزشیابى و رتبه ‏بندى اعضاى هیأت علمى مطابق دستورالعمل‏هاى مربوطه
 رسیدگى به تقاضاهاى واصله مربوط به استخدام، تبدیل وضعیت استخدامى، ارتقاء مرتبه
 تعیین وضعیت برقرارى حقوق بازنشستگى یا وظیفه
 برنامه ‏ریزى و اجراى خط مشى تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم جهت حسن انجام امور
 اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جارى
 جمع آوری مدارک و تکمیل پرونده های اعضای هیات علمی و اساتید و بایگانی آنها
پیگری افزایش ضریب حقوق اعضای هیات علمی و فوق العاده مدیریت گروههای آموزشی
محاسبه حقوق و مزایای اعضای هیات علمی و حق التدریس اساتید پاره وقت هر ترم
محاسبه حق الزحمه اساتید در خصوص پایان نامه دانشجویان
محاسبه و نگهداری مرخصی های استحقاقی اعضای هیات علمی
 اخذ امضاء احکام تدریس و آماده سازی آنها تا مرحله پرداخت
 •  
   پیش ‏بینى احتیاجات پرسنلى دانشگاه و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات.
  •  مطالعه قوانین و مقررات استخدامى و اظهار نظر در مورد نحوه اجراى آن.
  •  اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جارى.
  •  تهیه و تدوین کلیه دستورالعمل‏ها و بخشنامه‏ هاى مربوط به امور پرسنل ادارى و هیأت علمى جهت اجرا.
  •  تهیه گزارشات لازم.
برچسب ها:
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید