انجمن های علمی

 به منظور حمایت و نظارت فعالیت های انجمن های علمی دانشجویی، کمیته ای در هر دانشگاه با همین عنوان با ترکیب زیر تشکیل می شود:

1. معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه (رئیس کمیته

2. مدیر کل امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته

3. مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه؛

4. مدیر کل امور اموزشی دانشگاه؛

5. یک نفر ازاعضای هیات علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه؛

6. دو نماینده از شورای دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به انتخاب ایشان.

تبصره 1- حکم اعضای کمیته توسط رئیس دانشگاه صادر شود.

تبصره 2- در دانشگاههایی که برای امور انجمن های علمی دانشجویی واحدی مستقل ایجاد شده باشد، مسئول آن واحد بدون حق رای در جلسات کمیته شرکت می کند.

تبصره 3- اعضای انتخابی کمیته برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

ماده 32- وظایف کمیته حمایت و نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به شرح ذیل است:

1. نظارت بر حسن عملکرد انجمن های علمی در چارچوب قوانین و مقررات و رسیدگی به شکایات و تخلفات و حل اختلافات؛

تبصره 1- در صورتی که شورای مدیریت انجمن علمی یا شورای دبیران دانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نمایند، کمیته حمایت و نظارت برای بار اول به شورای مدیریت انجمن یا شورای دبیران تذکر شفاهی و کتبی (حسب مورد) می دهد. در صورت تکرار تخلف برای بار دوم اخطار کتبی می دهد و در صورت تکرار و دریافت اخطار سوم، دبیر انجمن یا دبیر شورای دبیران نتوانند کمیته را قانع نمایند، کمیته به شرح ذیل درباره انجمن تصمیم خواهد گرفت:

الف) انحلال شورای مدیریت انجمن که در این صورت معاون دانشکده موظف است ظرف مدت 2 ماه انتخابات شورای مدیریت را برگزار نماید. (اعضای شورای مدیریت منحل شده نمی توانند نامزد انتخابات شوند)

ب) چنانچه تخلفی انضباطی متوجه شخص حقیقی از اعضای شورای مدیریت یا اعضای شورای دبیران باشد ، به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

تبصره 2- مرجع تجدید نظر در آرای کمیته حمایت و نظارت، شورای فرهنگی دانشگاه است .

2. بررسی و تصویب برنامه های پیشنهادی انجمن های علمی دانشجویی که در سطح فرا دانشگاهی، ملی یا بین المللی برگزار می گردد؛

3. سیاستگذاری و تعیین خط مشی های کلان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در چارچوب سیاست توسعه علمی کشور؛

4. برنامه ریزی و هماهنگی مسائل بنیادی و مستمر انجمن های علمی دانشجویی (تسهیل ارتباطات با دیگر نهادهای جامعه ، جلب حمایت های مالی ، تشویق و تقدیر از انجمن های علمی فعال و طرح های برگزیده و ...)؛

5. پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به ریاست دانشگاه؛

6. پیشنهاد بودجه سالیانه انجمن های علمی به ریاست دانشگاه بر اساس برنامه های ارائه شده به مدیریت امور فرهنگی و برنامه مدون انجمن ها.