نشریه گفتمان فقه و اصول

نشریه گفتمان فقه و اصول، نشریه ای در عرصه "فقه و مبانی حقوق اسلامی" است که با حمایت گروه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی و تحت نظارت کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد منتشر می شود. این نشریه در سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرده و در پاییز و زمستان سال 1395 اولین شماره خود را منتشر کرد. نشریه گفتمان فقه واصول، در زمینه ها و موضوعات مختلف فقهی، اصولی و حقوقی به صورت دو فصلنامه فعالیت می کند. نحوه تدوین مقالات در نشریه بر اساس شیوه نامه خود نشریه می باشد که برای آگاهی و دریافت شیوه نامه، به سایت نورمگز مراجعه فرمایید.

 

 

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

مدیر مسئول

حمید رضا مهاجر

2

سردبیر

سجاد میری بهلولی

3

مدیر اجرایی

حمید ابراهیمی پارام