۱۴۰۰/۰۶/۰۲
رئیس پردیس خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی