پردیس خواهران-مدیران

۱۴۰۰-۰۶-۰۲
رئیس پردیس خواهران دانشگاه علوم اسلامی رضوی