۱۳۹۲-۰۸-۰۸

اداره امور مالی و بودجه

 

 
محمد علی تنه
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 0513226858
پست الکترونیکی: 
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2

اهم فعالیتها
  •  رسیدگى دقیق کلیه اسناد و فرمهاى محاسباتى.
  •  مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالى و اظهار نظر در مورد نحوه اجراى آنها.
  •  همکارى در تهیه نامه‏ ها، بخشنامه‏ ها، دستورالعملها و طرح تصویب‏نامه‏ ها.
  •  شرکت در کمیسیونهاى مربوطه مطابق مقررات.
  •  رسیدگى و اقدام در مورد مسائل و پرونده‏هاى مشکل مالى و حسابدارى.
  •  تهیه و تنظیم پیش‏نویس دستورات و فرمهاى محاسباتى، گزارشهاى لازم و بودجه تفصیلى.
  •  برنامه‏ ریزى و انجام امور مختلف کارگزینى.
  •  اجراى خط مشى تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهاى مورد نظر.
  •  انجام امور مربوط به تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاى آنها.
  •  رسیدگى به پیش پرداخت‏ها و على الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجراى قوانین و مقررات مالى.
  •  کنترل لیست حقوق و اعلامیه بانکى، چک، برگه ‏هاى محاسباتى و نیز کنترل حسابهاى مربوطه به منظور رفع اختلاف.
  •  بررسی و ارجاع کلیه مکاتبات ورودی به امور مالی.
  •  کنترل حساب ها و نحوه ثبت در سیستم مالی.
  •  تهیه پیش نویس قراردادهای دانشگاه و کنترل نهایی آنها همچنین امضای قراردادها مطابق مقررات.
  •  تعریف و کنترل کدینک مالی با توجه به گزارشات خروجی.
  •  شرکت در جلسات مانند مدیریت برنامه و بودجه، ستاد برنامه و بودجه، صندوق قرض الحسنه، هیات ممیزه ارزشیابی کارکنان، کمیته ارزشیابی، شورای انفورماتیک.
  •  نظارت و کنترل گزارش عملکرد فعلی جهت برنامه و بودجه.
  •  معرفی کارکنان محترم به موسسات اعتباری و بانک ها جهت دریافت تسهیلات.
  •  کنترل و تهیه نسخه نهایی بودجه پیشنهادی و شرکت در جلسات متعدد جهت نهایی شدن آن.
  •  تهیه و کنترل صورت مالی اساسی و شرکت در مجمع سالیانه.
  •  پاسخگویی به شبهات بازرس محترم و پیاده سازی پیشنهادات سازمان محترم بازرسی حسابرسی.
 •  امضاء و کنترل اسناد تجاری از قبیل چک هادی صادره و ضمائم آن.
کارشناسان و متصدیان 
 
مشخصات
شرح وظایف
حسین اشرف
سمت: حسابدار
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
تلفن تماس: 242 - 0512218990
پست الکترونیکی:
حسابدارى صندوق قرض الحسنه
اجراى کامل آیین ‏نامه صندوق قرض ‏الحسنه
تنظیم لیست کسورات اقساط ماهیانه کارکنان، دانشجویان و اساتید برای ارائه به حسابدارى
دریافت فرم‏هاى درخواستى وام و تنظیم لیست ماهانه جهت ارائه به هیأت مدیره
تشکیل جلسه هیأت مدیره براى تصویب وام ماهیانه
تهیه و تنظیم تراز آزمایشى ماهیانه صندوق و رفع مغایرت احتمالی
نگهدارى موجودى نقدى روزانه حساب بانک و صندوق
تهیه لیست وامهای تاخیری به صورت سه ماهه و پیگیری وصول و ارائه گزارش به هیات مدیره
نگهداری موجودی حسابهای بانکی دانشگاه و منظور نمودن برداشت و واریزی به روز
صدور چک های امور مالی و ثبت سند مربوط با توجه به سرفصل حسابها
تهیه و تنظیم صورتهاى مالى سالیانه دانشگاه جهت ارائه به سازمانهاى حسابرسى
تحویل چکهای صادره به افراد ذینفع (اخذ امضاء از افراد حقیقی مهر مجاز از افراد حقوقی)
ارسال چکهای واریزی به بانکها و اخذ مدارک دال بر واریز برای بایگانی در اسناد
تهیه بانک دانشجویان متاهل مشمول دریافت جیره غیر نقدی و محاسبات و به روز رسانی آن
محاسبه لیست جیره غیر نقدی فوق هر سه ماه یکبار و واریز آن به حساب افراد ذینفع
پیگیری افتتاح حساب برای واریز وجوه جیره غیر نقدی دانشجویان فوق
پاسخگویی به دانشجویان در امور وام قرض الحسنه و جیره غیرنقدی و رفع اشکالات
حمید رضا حصاری
سمت: کارشناس بودجه
تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری
تلفن تماس: 242 - 0512218990
پست الکترونیکی:
بررسى فاکتورهاى هزینه و تطبیق با آیین‏ نامه معاملات و تأیید جهت صدور چک
بررسى اسناد صادر شده و تطبیق آن با کدهاى بودجه مصوب
بررسى قراردادها و تطبیق با آیین‏ نامه معاملات
محاسبه ماهانه لیست غذاى مصرفى دانشجویان و کارکنان و ارائه جهت کسر از حقوق
همکارى با صندوق قرض‏ الحسنه در ساعات مشخص
انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب
تهیه و تنظیم حساب مالیات ماهانه در موعد مقرر
همکاری در تهیه بخشنامه ها و آیین نامه ها
رسیدگی به پیش پرداختی و علی الحسابها
بررسی ماهانه لیست حقوقی کارکنان و دانشجویان و اساتید و کسورات
کنترل حسابهای فی مابین ادارات وابسته و شرکتها و سازمانها.
احسان علیین
سمت: کمک انبار دار
تحصیلات: دیپلم
تلفن تماس: 265 - 0512218990
پست الکترونیکی:
هماهنگى و اجراى دستورات انباردار و مسؤول انبار
نظافت انبار و کالاهاى انبار و جلوگیرى از صدمه خوردن به کالاها
کنترل و نظارت بر دربهاى ورودى و خروجى انبار و قفل کردن دربها
همکارى در کارهاى گروهى و بسته ‏بندى کالاهاى سهمیه‏ اى و غیره
همکارى در توزیع سهمیه‏ اى مختلف و جوابگویى مراجعین انبار
شمارش و تحویل و مطابقت کالاهاى خریدارى با اسناد مربوطه
همکارى در رسیدگى موجودى انبار و صورت ‏بردارى از کالاهاى موجود در انبار در فواصل معین
ثبت کالاهاى تحویلى و دریافتى در کارتهاى انبار و دقت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها
گزارش موجودی انبار به مسئول مافوق جهت صدور درخواست خرید
گزارش کالای کم گردش و یا بدون گردش به مسئول مافوق
گزارش کا لای فاسد شدنی به مسئول مافوق برای اخذ تصمیم مقتضی
صورت برداری اموال دانشگاه شماره یک و دو
نامه رسانی و پیگیری مکاتبات با دیگر بخشهای آستان قدس رضوی
تحویل اقلام به دانشجویان و تعویض آنها جهت تعمیر یا شستشو نظیر فرش و پتو و ملافه
صورت برداری و تحویل لوازم دانشجویان متاهل خارجی بیرون از دانشگاه‌
نظافت و رسیدگی به انبارهای شماره یک، دو، سه و سردخانه
پیگیری درخواست های خرید و حواله انبار جهت گرفتن امضاء از بخشهای مختلف دانشگاه
 
سمت: انبار دار
 تحصیلات:
تلفن تماس: 252 - 0512218990
پست الکترونیکی:
تحویل کالا از سیستم کارپردازى (خرید) و شمارش آنها و ثبت در دفاتر کارى مخصوص انبار
تحویل دادن کالا و انجام خدمات به مراجعین بنحو مطلوب
بررسى و کنترل کالاهاى انبار شده و مراقبت از آنها در خصوص کالاهاى فاسد شدنى
نظارت و کنترل کمک انبارداران یا کارگران انبار در هنگام کار
بررسى کالاها و گزارش کمى و کیفى کالاها به مسؤول مافوق (مسؤول انبار)
حضور در انجام کارهاى گروهى انبار با نظر مسؤول انبار
تطبیق کالاهاى خریدارى و تحویلی به انبار با نمونه اصلى آنها و گزارش مغایرت به مسئولین
رسیدگى و صورت‏ بردارى از کالاهاى موجود در انبار و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش
ثبت کالاهاى تحویلى در کارتهاى انبار و نظارت بر ورود و خروج کالاها و امضای اسناد مربوط
صورت برداری از اموال دانشگاه در قسمتهای مختلف
ثبت جابجایی اموال در دفاتر و پرونده های اموال
نصب پلاک بر روی اموال
تسویه حساب با دانشجویان و کارکنان
‌تحویل اقلام مورد نیاز به دانشجویان ساکن در دانشگاه
انتقال اموال اسقاطی به مرکز مزایده آستان قدس
 
سمت: حسابدار مسئول
تحصیلات: کارشناسی ارشدحسابداری
تلفن تماس: 218 - 0512218990
پست الکترونیکی:
طبقه‏ بندى اسناد و مدارک مربوط به هزینه ‏هاى انجام شده
صدور اسناد حسابدارى با توجه به ماهیت هزینه و بودجه مصوب و کدهاى مربوطه
نگهدارى حساب بدهکاران و بستانکاران و لحاظ نمودن آنها در حساب‏ها و گزارش ماهانه آنها
طبقه ‏بندى و نگهدارى چک‏هاى دریافتى و تحویل آنها در صورت تسویه بدهى
نگهدارى حساب خریداران و فروشندگان کتاب و بررسى مدارک کتاب فروشى و صدور اسناد
ثبت اسناد حسابدارى در سیستم رایانه‏ اى و مطابقات آنها با دفاتر و رفع مغایرت
تهیه تراز آزمایشى و مانده حساب‏ها ماهانه و تراز نهایى سالیانه
راهنمایى و کنترل کار حسابدار تحت نظر و بررسى صورتحسابهاى تنظیم شده
مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالى و اظهار نظر در مورد نحوه اجراى آنها
همکارى در تهیه نامه ‏ها، بخشنامه‏ ها، دستورالعملها و طرح تصویب نامه ‏ها
شرکت در کمیسیونهاى مربوط
رسیدگى و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پروندهاى مشکل مالى و حسابدارى
تهیه پیش ‏نویس فرمهاى محاسباتى، گزارشهاى لازم، بودجه تفصیلى و نامه های ارسالی
انجام امور مربوط به تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه حساب ماهانه و امضاى آنها
رسیدگى به پیش پرداخت‏ها و على الحسابها و اسناد مربوط از نظر رعایت مقررات مالى
کنترل و رفع اختلاف حسابهاى مربوط به اعتبارات و تعهدات
نظارت بر ثبت اقلام از روى برگه ‏هاى محاسباتى در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر معین شده
تهیه گزارشات لازم

سمت: متصدی واحد ژتون
تحصیلات: 
تلفن تماس: 268- 0512218990 
پست الکترونیکی:
ثبت کامل مشخصات دانشجویان و کارکنان در سیستم رایانه واحد ژتون
رزرو غذا براى دانشجویان و کارکنان یک روز قبل از اعلام آمار پخت به سلف سرویس
ارائه آمار پخت غذا به سلف سرویس ساعت 14 هر روز براى روز بعد
حذف دانشجویان انصرافى و فارغ ‏التّحصیل از سیستم رایانه
گزارش ‏گیرى فروش ژتون به صورت ماهیانه
حذف و اضافه غذا 24 ساعت قبل از اعلام آمار
خوشرفتارى و برخورد خوب با دانشجویان و کارکنان
جوابگوى مراجعه ‏کنندگان در طى ساعات ادارى
ثبت رایانه ای اسامی بهره ورانی که روزانه در آخر وقت بدون رزرو قبلی استفاده نموده اند
کنترل اسامی دانشجویان مشهدی و متاهل غیر مجاز در استفاده از شام
گزارش اساتید حق التدریسی بی کارت استفاده کننده از غذای سلف به حسابداری
محمدصادق زارعی
سمت: انبار دار مسئول
تحصیلات: دیپلم
تلفن تماس: 252- 0512218990 
پست الکترونیکی:
کنترل و نظارت بر کار زیردستان اعم از کمک انباردار و یا انباردار
کنترل کیفى و کمى اقلام و اجناس تحویلى به انبار
اجراى سیاستهاى خرید اعلامی از مسئولان
تنظیم درخواست خرید کالا با توجه به درخواستهای ارائه شده از بخشهاى مختلف
همکارى و اجراى دستورالعملها و روشهاى انبار گردانى سال مالى
آماده ‏سازى و زمینه‏ سازى لازم جهت انجام روشن انبارگردانى پایان سال مالى
برنامه ‏ریزى جهت توزیع سهمیه ‏هاى مختلف دانشگاه (خواربار متأهلین - کارمندان)
تأیید و تنظیم رسید انبار کالا تنظیمی توسط حسابدار انبار
نظارت بر اجراى کامل مقررات مالى و انباردارى در انبارهاى تحت سرپرستى
تطبیق کالاهاى خریدارى و تحویل شده به انبار با نمونه اصلى آنها
صورت ‏بردارى از کالاهاى موجود در انبار و مطلع ساختن کارپرداز جهت تجدید سفارش
ثبت کالاهاى تحویلى در کارتهاى انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها
انجام کلیه امور مربوط به جمعداری اموال رایانه ای و مرتب نمودن لیست ماهانه اموال
تهیه گزارش های مربوطه در خصوص گردش کالاها و اموال به مسئولین مافوق
هماهنگی با موسسه مزرعه نمونه رضوی جهت تهیه گوشت گوسفندی مصرفی
هماهنگی و مکاتبه با اداره مرکزی آستان جهت انتقال اموال اسقاط به انبارهای آستان قدس
نظارت و هماهنگی جهت تحویل اقلام مورد نیاز خوابگاههای دانشجویی
تهیه اقلام مورد نیاز افراد یا سرپرستی و امور مربوط به حساب اموال و جمعداری آنها

سمت: کارشناس رسیدگی به اسناد
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
تلفن تماس: 236- 0512218990 
پست الکترونیکی:
تهیه بخشنامه‏ هاى لازم براى راهنمائى مسئولین واحدهاى جهت دریافت اطلاعات و آمار
شرکت در کمیسیونها به منظور بررسى اعتبارات درخواستى واحدها و دفاع از آن
نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فعلى
بررسى و تهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم
اظهار نظر در مورد پیشنهاد واحدها براى استخدام از نظراعتباری
بررسى اعتبارات درخواستى واحدها و اخذ توضیحات از مسئولین در مورد بودجه پیشنهادى
نگهدارى حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه‏اى بودجه سالهاى قبل
پیش ‏بینى درآمد و برآورد هزینه فعالیتهاى، طرحها و برنامه‏ ها
تهیه نمودار و آمارهاى مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها
انجام امور مربوط به اسناد، حسابدارى و بودجه بر اساس ضوابط مالى و آئین نامه ‏ها
تهیه گزارشات لازم
تطبیق هزینه ها با کدهای اعتباری
بررسی درخواست خرید کالاهای انبار و تطبیق با بودجه مصوب
ثبت دفتر اعتبارات سالیانه و مانده گیری
تهیه و تنظیم عملکرد سه ماهه و شش ماهه و ارسال به اداره مرکزی
تهیه و تنظیم کلیه فرم های آماری و ارسال به واحد مربوطه
اعلام مانده اعتبارات در پایان هر فصل به بخشهای مربوطه
تهیه مغایریت بانکی
کنترل اسناد حسابداری
 محمد وحدانی
 
سمت: حسابدار
تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری
تلفن تماس: 248- 0512218990 
پست الکترونیکی:
- تنظیم لیست حقوق کارکنان رسمى، قراردادى و هیأت علمى
محاسبه لیست کارکنان قراردادى ساعتى و همکارى‏هاى متفرقه
محاسبه لیست حق ‏التدریس اساتید و ما به ‏التفاوت آنها
محاسبه لیست کسورات قرض ‏الحسنه و نامه‏ هاى متفرقه وام
تنظیم لیست ماهانه پرداختى حق بیمه کارکنان و تهیه دیسکت جهت ارسال به تأمین اجتماعى
تنظیم لیست حق الجلسات ماهیانه دانشگاه
تنظیم لیست پرداختى واریز به حساب کارکنان و دانشجویان به صورت جداگانه
گرفتن تنخواه براى صندوق حسابدارى جهت پرداختهاى جزئى واحدهاى مختلف دانشگاه
دریافت وجوه و اوراق بهادار و تحویل درآمد روزانه به بانک یا حسابهاى مخصوص و تنظیم اسناد
تنظیم ارقام دریافتى و پرداختى در دفتر صندوق، بستن حسابها و تهیه سیاهه ریز عملکرد
دریافت تنخواه گردان و سایر وجوه و صدور قبض‏هاى رسید و ارائه چکهاى وصولى به بانک
تهیه گزارشات ماهانه به طور مستمر از وضع صندوق و در صورت نیاز طبق دستورات صادره
تایپ بعضی از نامه های ضروری در قسمت ورد
برچسب ها:
افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید