کمیته ناظر بر نشریات

کميته ناظر بر نشريات دانشجويي :
براساس بند 2 ماده 1 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، در هردانشگاه كميته اي تحت عنوان كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي زير نظر شوراي فرهنگي دانشگاه كه در اين دستورالعمل به اختصار كميته ناظر ناميده مي شود، تشكيل مي شود.

وظايف كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي :

  • بررسي درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق ماده 2 اين دستورالعمل؛
  • نظارت برعملكرد نشريات دانشگاهي؛
  • رسيدگي به تخلفات و شكايات ناشي از عملكرد نشريات دانشگاهي مطابق ماده 6 اين دستورالعمل؛
  • نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل ، مصوبات و شيوه نامه هاي شوراي مركزي ناظر.

تركيب كميته ناظر در دانشگاه :

  1. معاون فرهنگي دانشگاه (رئيس كميته)؛
  2. نماينده دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه؛
  3. يك حقوقدان به انتخاب رئيس دانشگاه؛
  4. سه نفر عضو هيات علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه؛
  5. مدير امور فرهنگي دانشگاه (دبير كميته)؛
  6. سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاه که دو نفر نخست اعضای اصلی و نفر سوم عضو علی البدل کمیته ناظر محسوب می شوند.