نشریه گفتمان حقوقی

یکی از اساسی ترین منابع نظام حقوقی در هر کشور، دکترین و نظریات حقوقدانان آن کشور میباشد. در واقع چنانچه مسائل حقوقی با دقت دریک فضای پرنشاط علمی مورد تحقیق و نظریه پردازی حقوقدانان قرارگیرد، منتهی به غنی شدن دانش و آموزه های حقوقی می شود و دستگاه قانونگذاری را نیز در معرض بهره برداری از این نظریات قرارمی دهد.

به همین منظور، نشریه گفتمان حقوقی به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران با تمرکز بر مباحث فقهی_حقوقی به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی درسال 1390 پایه گذاری گردید. این نشریه یکی از مهم ترین اهداف خود را انتشار منظم مقالات و پژوهش های تخصصی در زمینه مطالعات و تحقیقات حقوقی قرارداده است که تاکنون 35 شماره از این نشریه به چاپ رسیده است.

صاحب امتیاز: گروه علمی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

مدیر مسئول

امید عادل

2

سردبیر

محمدجواد فخر

3

مدیر اجرایی

رضا قربانی نژاد