شورای فرهنگی

وظایف و اختیارات شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی:
1-پیگیری به منظور تحقق و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاهها و اجرا و پیگیری دستورالعمل‌های ستاد گسترش و تعمیق مبانی و ارزشهای اسلامی در مراکز آموزشی؛
2- برنامه‌ریزی در جهت هماهنگی و انسجام بخشی به اولویتها و فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در موسسه؛
3- برنامه‌ریزی جامع به منظور انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در موسسه با توجه به اولویتهای مصوب سالانه در دستگاه مربوطه با همکاری معاونت های دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و پژوهشی؛
4-برنامه‌ریزی برای ایجاد پیوند فعال و گسترش مناسبات موسسه با حوزه‌های علمیه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی؛
5- تصویب و اعطای مجوز به برنامه‌های فرهنگی، ترویجی و تبلیغی سالانه، نیمسال و یا فصلی؛
6-تسهیل حضور داوطلبانه دانشجویان، استادان و کارمندان در فعالیتهای فرهنگی از طریق ساماندهی فرآیندهای کارشناسی، تسهیل و ساماندهی فرآیندهای کارشناسی، تصویب و ارزیابی جهت تقویت حضور داوطلبانه دانشجویان؛
7- آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت فرهنگی موسسه و دانشجویان، تدوین گزارشهای دوره‌ای تحلیلی از فعالیتها و روندهای موجود، پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت براساس شناخت تهدیدها و فرصتها به رئیس موسسه و وزارت؛
8- نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛
9- ارائه گزارش کامل برنـامه‌ها، طرحهای مصوب و نتایج ارزیابی آنها در هر سال به دستگاه مربوطه؛
10- همکاری سازنده با نهادهای دانشجویی و فرهنگی به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی مناسب از نیروهای متعهد و مستعد موسسه جهت ساماندهی و بهره‌مندی از توان موجود.

معرفی اعضاء شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (1397-1398):

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

عکس

1

حجت الاسلام والمسلمین

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

رئیس شوری

2

حجت الاسلام والمسلمین

دکتر رضا حق پناه

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3

حجت الاسلام والمسلمین

دکتر محمد سلطانیه

دبیر شوری

4

حجت الاسلام والمسلمین

حسین شریعتی

معاون فرهنگی سابق

5

حجت الاسلام والمسلمین

دکتر محمد امامی

معاون آموزشی (وقت)