جهاد تبیین،بایسته ها،ریشه قرآنی،دانشگاه رضوی

۱۴۰۰-۱۲-۰۲
تبیین ریشه ای قرآنی دارد و از وظایف انبیا محسوب می شود و اکنون جهاد تبیین به فرمان رهبری معظم، وظیفه همه مسلمانان مجاهد شده که در این گفت و گو بدان پرداختیم.