اینک کوتاه خبر: https://astan.ir/V6RIKz

۱۴۰۰-۱۲-۱۷
عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مقوله نقد و نقدپذیری را یکی از لوازم پایدار اخلاقی و زیربناهای اساسی در جهت رشد فردی و اجتماعی عنوان کرد.