تازه های نشر

۱۳۹۹-۰۵-۱۲
نقش اصول لفظی در رفع  اجمال حقوقی نوشته دکتر محمدعبدالصالح شاه نوش فروشانی
۱۳۹۹-۰۵-۱۲
روش شناسی معارف دینی نوشته دکتر اسحق عارفی
۱۳۹۹-۰۵-۱۲
حقوق و مسئولیتهای متولی وقف در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر نوشته محمد حسینی، عبدالرضا اصغری و مصطفی حسینی
۱۳۹۸-۰۱-۲۱
این کتاب به قلم دکتر جواد ایروانی دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی به نگارش در آمده است
۱۳۹۹-۰۵-۱۱
کتاب حجاب در صدر اسلام ؛ بررسی و نقد آرای امیرحسین ترکاشوند؛ به قلم دکتر محمدرضا شاه سنایی
۱۳۹۸-۰۴-۱۱
این کتاب به قلم دکتر سیدجعفر علوی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی به نگارش در آمده است