اداری

۱۳۹۲-۰۸-۰۸
    محمد علی تنه تحصیلات: کارشناسی ارشد تلفن: 0513226858 پست الکترونیکی:  نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2 اهم فعالیتها  رسیدگى دقیق کلیه اسناد و فرمهاى محاسباتى…
۱۳۹۲-۰۸-۰۸
دکتر سعید محسنی نیا تحصیلات: دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تلفن:05132256244 پست الکترونیکی:  نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2   اهم فعالیتها  برر سی و ارزیابی پیشنهادات…
۱۳۹۲-۰۸-۰۸
رئیس اداره امور اداری و رفاه کارکنان الیاس بخشی تحصیلات: کارشناسی ارشد تلفن: 05132236214 پست الکترونیکی:  نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،  ساختمان شماره 2        اهم فعالیتها…
۱۳۹۲-۰۸-۰۸
علی اکبر راستگو تحصیلات: کارشناسی ارتباطات اجتماعی تلفن:  05132218990 داخلی 243 نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره 2      اهم فعالیتها  نظارت به کلیه امور مربوط به حوزه خدمات…