پذیرش و گزینش

۱۳۹۲-۰۲-۲۸
دانشگاه علوم اسلامی رضوی به موجب موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشجویان خود را هر ساله از طریق آزمون اختصاصی و مصاحبه با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش می کند. این وظیفه بر عهده هسته پذیرش و گزینش دانشگاه است.