همکاریهای بین الملل

۱۳۹۲-۰۲-۲۶
با نگاهی کلی به وضعیت جهان امروز؛ به لحاظ تولید علم و تبادل اطلاعات، درمی یابیم که رشد و توسعه علمی در همه عرصه ها از جمله عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... شکلی اعجاب آور و انفجارگونه به خود گرفته و اندیشمندان هر قوم و ملتی را از بیم…