معاون آموزشی

۱۳۹۷-۱۲-۰۷
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی مرکز اصلی طرح و تدوین برنامه های آموزشی، نظارت بر امور آموزشی و اجرای برنامه های مصوب آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه می باشد.