دانشجویان غیر ایرانی

۱۳۹۲-۰۸-۰۱
با توجه به اهمیت گسترش فرهنگ و معارف اهل بیت (ع)درآن سوی مرزها، دانشگاه علوم اسلامی رضوی از همان آغاز تاْسیس، نگاهی ویژه به دانشجویان غیر ایرانی داشته است.