حراست

۱۳۹۲-۰۶-۰۴
حراست دانشگاه بر اساس شرح وظايف تعيين شده در چهار محور حفاظت پرسنل، حفاظت اسناد، حفاظت فيزيكى و حفاظت فناوری اطلاعات ،الکترونیک و مخابرات فعاليت مي نمايد.