۱۳۹۶/۰۵/۳۱
مدیر گروه : دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد    درجه علمی: استادیار گروه اقتصاد    تلفن: 05132218990 داخلی 351 پست الکترونیکی: mortazavi.k@gmail.com   نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،…
۱۳۹۶/۰۴/۱۷
نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2 تلفن محل کار و فاکس: 334 داخلی 05132218990 ایمیل : Ameli2000@gmail.com
۱۳۹۵/۰۱/۲۳
تلفن: 0513221899 داخلی 351 پست الکترونیکی: @gmail.commortazavi.k نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2