۱۳۹۸-۰۲-۱۹
تلفن: 0513221899 داخلی 351 پست الکترونیکی: @gmail.commortazavi.k نشانی: حرم مطهر، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ساختمان شماره2