۱۳۹۸/۰۲/۱۲
ترتیب انتشار : گاهنامه صاحب امتیاز : دفتر مطالعات و اندیشه سیاسی مدیر مسئول : موسی حقانی سردبیر : احسان کفشدار طوسی آخرین شمارگان بزودی ...
۱۳۹۸/۰۲/۱۲
ترتیب انتشار : گاهنامه صاحب امتیاز : گروه اقتصاد مدیر مسئول : محمدامین قدم یاری سردبیر : مهدی عادل آخرین شمارگان بزودی ...
۱۳۹۸/۰۲/۱۲
ترتیب انتشار : دو فصلنامه  صاحب امتیاز : معاونت فرهنگی و امور دانشجویی مدیر مسئول : مرتضی پژوهنده سردبیر :  آخرین شمارگان بزودی ...
۱۳۹۸/۰۲/۱۲
ترتیب انتشار : دو فصلنامه  صاحب امتیاز : گروه فقه و اصول مدیر مسئول : حمیدرضا مهاجر سردبیر : سجاد میری بهلولی آخرین شمارگان بزودی ...
۱۳۹۸/۰۲/۱۲
ترتیب انتشار : دو فصلنامه  صاحب امتیاز : گروه فلسفه و کلام اسلامی مدیر مسئول : محمدتقی رجایی سردبیر : مجتبی صیدی آخرین شمارگان بزودی ...
۱۳۹۸/۰۲/۱۲
ترتیب انتشار : دو فصلنامه  صاحب امتیاز : گروه حقوق مدیر مسئول : امید عادل سردبیر : محمد جواد فخر آخرین شمارگان بزودی ...